Doelen van de gegevensverwerking

Uitvoering van overeenkomsten

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor juridische dienstverlening en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerken we uw naam, telefoonnummer, emailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie. Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Het gaat dan om het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonismeren dan wel te anonimiseren en deze worden niet aan derden verstrekt die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken. Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant zijn voor ons.

Cookies

Als u onze website bezoekt worden cookies geplaatst op uw pc voor verschillende doelen. Deze cookies kunnen functioneel of analytisch zijn en sommige tracken uw surfgedrag. Daarom wordt voor deze laatste type cookies uitdrukkelijke toestemming aan u gevraagd. Met de plaatsing hiervan worden persoonsgegevens verwerkt, zoals het IP-adres.

Contact- of aanmeldformulier

Met onze contact- of aanmeldformulieren kunt u ons vragen stellen en aanvragen doen of bestellingen plaatsen. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Als u online betaalt, dan gebruiken wij ook de betalingsgegevens die wij van uw betalingsprovider ontvangen. Zie hierover graag de paragraaf over “Aangaan van overeenkomsten”. Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. Wij bewaren deze informatie totdat we denken dat u tevreden bent met onze reactie. Heeft u een bestelling gedaan, dan bewaren we de informatie totdat de bestelling is afgehandeld en zeven jaar daarna (de wettelijke bewaartermijn).

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierdoor ontvangt u periodiek een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen en blijft u op de hoogte van onze producten, diensten en aanbiedingen. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Op het moment dat u uw abonnement opzegt, behouden wij uw gegevens op onze blokkeerlijst zodat u daarna geen mailingen van Awareness Platform meer kunt ontvangen. Wij vragen u, bij de inschrijving voor onze nieuwsbrieven, om uw naam, zodat wij onze nieuwsbrieven persoonlijker kunnen maken.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens, geslacht en geboortedatum. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

Awareness Platform deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:
– wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken
– dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren
– u hier toestemming voor geeft
– wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben
– wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf)

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:
– Cookie leveranciers (zie onze cookieverklaring)
– IT-leveranciers en -dienstverleners
– Betaling dienstverleners en incassobureau
– Consultants

Om die dienstverlening te verlenen kan Awareness Platform uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Awareness Platform doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen, zodat u herkend kunt worden. Als wij het in deze privacy- en cookieverklaring hebben over cookies, bedoelen wij daar ook vergelijkbare (volg-)technieken mee, zoals pixels. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over de cookies. Hierin kunt u ook aangeven welke cookies u wilt laten plaatsen op uw computer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen als u dit belangrijk vindt en eventueel de verschillende informerende links.

Klachten – Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Awareness Platform behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:
– Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien
– Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn
– Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken
– Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
– Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen
– Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij
– Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken
Mocht u daar gebruik van willen maken, let dan op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit aan ons te melden via het contactformulier of via:

Awareness Platform
Lange kleiweg 62e
2288 GK Rijswijk
Nederland